طاس
چهار
ژاکت
کفش چوبی روستاییان اروپا
پیراهن
صفر
سیگار
گردن
دهان
کمربند
کوتاه
فرفری
کوچک
calvo
cuatro
chaqueta
zueco
camisa
cero
cigarro
cuello
boca
cinturon
corto
rizado
pequeno