مطابق
صوتی
همراهی کردن
دوره
ساکت
چپ‌ دست‌
segun
vocal
acompane
curso
tranquilo
zurdo
 صفحه
لباس
استفاده
مکمل ها
به عقب
یادداشت ها
بر
هستند
 pagina
ropa
usan
complementos
vuelve
anota
sobre
llevan