آموزش زبان.مترجمی.زبانشناسی

فارسی .انگلیسی.عربی.اسپانیولی.فرانسوی.آلمانی.روسی .استانبولی.زبانشناسی.فن ترجمه.اخبار زبان .واژگان.خواندن.شنیدن.نوشتن.مکالمه.

دی 90
16 پست
آذر 90
10 پست
عربی
2 پست
انگلیسی
2 پست
فارسی
2 پست
آلمانی
1 پست
فرانسوی
2 پست
اشخاص
2 پست