اسپانیولی

وجه فعل (Modo verbal)

وجه فعل از جمله موارد دستوری می باشد که در سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده که شخصا در بیشتر کلاس ها شاهد بوده ام که مدرسین محترم کمتر توجه به ابن تغییرات دستوری داشته اند.

وجوه افعال در زبان اسپانیولی،مانند زبان فارسی، متحمل تغییراتی شده اند ولی پراکندگی عقاید به شدت آنچه در دستور زبان فارسی به چشم می خورد،نیست.

تا چند سال گذشته چهار وجه در زبان اسپانیولی در نظر گرفته می شد که اخیرا به سه وجه کاهش پیدا کرده است.

وجوه افعال در گذشته:

وجه اخباری (Modo indicativo)

وجه التزامی  (Modo subjuntivo)

وجه امری(Modo imperativo)

وجه شرطی(Modo condicional)

امروزه  وجه شرطی بخشی از وجه اخباری را تشکیل می دهد.

وجوه افعال در حال:

وجه اخباری (Modo indicativo)

وجه التزامی  (Modo subjuntivo)

وجه امری(Modo imperativo)

http://teachingspanish.persianblog.ir/post/9/

/ 0 نظر / 21 بازدید