واژه اسپانیایی

داده ها
نگاه
عکس
توضیح می دهد
همسالان خود
شخصیت
این
مستقر
ظاهر
فیزیکی  datos
mira
fotografias
explica
tus companeros
caracter
estas
basandote
aspecto
fisico  به طور کامل
صریح‌، روشن‌
استفاده
من فکر می کنم
به نظر می رسد
حدس
دوستانه
خجالتی  completamente
seguro
usa
creo que
parece que
adivinar
amable
timida

/ 0 نظر / 11 بازدید