اسپانیولی

 تنگ‌
راحت
دیدن
توجه
آستین
خیلی
جستجو
مقابل
کوتاه
ناراحت
وسیع
چکمه
بی نظم
امروز
انجام
تمیز کردن
جمع آوری
علامت estrecha
comoda
ver
fijese
mangas
tan
buscad
opuestas
cortas
incomoda
ancha
botas
desordenados
hoy
hacen
limpieza
recogen
marca  شلوار جین
داخلی
کت
چرم
ابریشم
جوراب
عینک
عضلانی
برخی از
دامداری کردن
پاسخ
بررسی
گرفتن
صبحانه
مانند
صبحانه
مراقبت
جنگل
بوم شناس
مردم
برش
می کشد
شمارش
پرتو
آن
همان
گرفتن
یادداشت ها  vaqueros
interior
abrigo
cuero
seda
calcetines
gafas
musculoso
algun
rancho
responde
comprueba
toma
desayuno
gustan
desayunamos
cuida
selva
ecologista
gente
corta
mata
contar
haz
lo
mismo
toma
notas

/ 0 نظر / 9 بازدید