فارسی

وجهِ فعل

فعل را از جهت این که خبری را برساند یا وقوع و حالت آنرا با شک یا جز آن همراه کند یا درخواست فرمانی را برساند به سه وجه تقسیم می شود:

وجه اخباری:

  خورم  - می خورم – خواهم خورد

وجه التزامی:

  (اگر) خورم – (شاید) بخورم  - (کاش) خورده باشم

وجه امر:

بخور

/ 0 نظر / 21 بازدید