# اسپانیولی

اسپانیولی

 تنگ‌ راحتدیدنتوجهآستینخیلیجستجومقابلکوتاهناراحتوسیعچکمهبی نظمامروزانجامتمیز کردنجمع آوریعلامت estrechacomodaverfijesemangastanbuscadopuestascortasincomodaanchabotasdesordenadoshoyhacen limpiezarecogenmarca  شلوار جینداخلیکتچرمابریشمجورابعینکعضلانیبرخی ازدامداری کردنپاسخبررسیگرفتنصبحانهمانندصبحانهمراقبتجنگلبوم شناسمردمبرشمی کشدشمارشپرتوآنهمانگرفتنیادداشت ها  vaquerosinteriorabrigocuerosedacalcetinesgafasmusculosoalgunranchorespondecompruebatomadesayunogustandesayunamoscuidaselvaecologistagentecortamatacontarhazlomismotomanotas
/ 0 نظر / 10 بازدید

اسپانیولی

 آغاز می شودشمافهرستدانشجو دامنکراواتزیر پیراهن کشبافکت و شلوارکوله پشتیزیرشلواریشالجوراب بانوی‌ فروشنده‌بررسیفکر می کنملباساساسیسهشمااز طریقخواهندپس از comienzatulistaalumno faldacorbatajerseytrajemochilascalzoncillosbufandacalcetines dependientacompruebapiensaprendasbasicastrestimediantevandespues آنها  از چه لباسی صحبت میکنند؟ کیف چه رنگ است؟مایوی زنانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

واژه اسپانیایی

داده هانگاهعکستوضیح می دهدهمسالان خودشخصیتاینمستقرظاهرفیزیکی  datosmirafotografiasexplicatus companeroscaracterestasbasandoteaspectofisico  به طور کاملصریح‌، روشن‌استفادهمن فکر می کنمبه نظر می رسدحدسدوستانهخجالتی  completamentesegurousacreo queparece queadivinaramabletimida
/ 0 نظر / 11 بازدید